Regular

Tzuyu: Tzuyu loves… singing!

Tzuyu: Tzuyu loves… Chaeyoung!

Tzuyu: [Sees Nayeon]

Tzuyu: Tzuyu loves… revolution.